شرایط گارانتی

ضمن تشکر و قدردانی از شما عزیزان و حسن اعتماد و انتخابتان، مواردی که منجر به ابطال گارانتی می شود به شرح زیر می باشد:

  1. اعمال فشار بیش از حد رنج اندازه گیری سنسور.
  2. اتصال سنسور به تجهیزات غیر استاندارد.
  3. صدمه فیزیکی به سنسور.
  4. سیم بندی نادرست.
  5. سایر موارد به تشخیص کارشناس فنی این شرکت.