تماس بگیرید

ویرایش محتوا

ضمن تشکر و قدردانی از شما عزیزان و حسن اعتماد و انتخابتان، مواردی که منجر به ابطال گارانتی می شود به شرح زیر می باشد:

  • اعمال فشار بیش از حد رنج اندازه گیری سنسور
  • اتصال سنسور به تجهیزات غیر استاندارد
  • صدمه فیزیکی به سنسور
  • سیم بندی نادرست
  • سایر موارد به تشخیص کارشناس فنی این شرکت