تلفن: 44894763، 44894768

آزمایشگاه گازسنجی:  44894765

آزمایشگاه کالیبراسیون: 44431227

نمابر (فکس): 44429382

ایمیل: [email protected]

آدرس: تهران، میدان پونک، بلوار شهید فلاح زاده، خیابان شهید اورک، خیابان چهارم، پلاک 2،طبقه3